Skip to main content

Samþykktir Göngum saman

I. kafli
Heiti félags, heimili og hlutverk

1. gr.

Félagið heitir Göngum saman. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr.

Tilgangur félagsins er að styrkja rannsóknir á krabbameini í brjóstum. Tilgangi sínum hyggst félagið ná með að safna fé í styrktarsjóð félagsins frá einstaklingum og fyrirtækjum og með öðrum leiðum

II. kafli
Félagsmenn

3. gr.

Stofnfélagar eru þeir sem eru skráðir í sérstaka stofnfélagaskrá við stofnun félagsins 13. september 2007.

Félagið er öllum opið sem óskað eftir félagsaðild og styðja tilgang þess.

Allir félagsmenn hafa sömu réttindi og bera sömu skyldur.

4. gr.

Stjórn félagsins getur vikið félagsmanni úr félaginu ef hann hefur brotið lög félagsins eða með öðrum hætti sýnt af sér háttsemi sem er andstæð hagsmunum félagsins.

Áður en tekin er ákvörðun um brottvísun skal gefa félagsmanni kost á að tjá sig um hina fyrirhuguðu ákvörðun.

Félagsmaður getur krafist félagsfundar til að bera ákvörðun stjórnar um brottvikningu hans undir fundinn.

5. gr.

Aðalfundur ákveður árgjald félagsmanna.

III. kafli
Félagsfundir

6. gr.

Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund skal halda eigi síðar en í maí ár hvert. Til hans skal boðað með tryggilegum hætti, s.s. með auglýsingu í dagblaði, tilkynningu á heimasíðu félagsins eða á annan tryggilegan hátt, með viku fyrirvara hið skemmsta, og er hann þá lögmætur.

Meiri hluti greiddra atkvæða ræður úrslitum mála, nema annars sé getið í lögum þessum.

Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa þeir félagsmenn sem skuldlausir eru við félagið á aðalfundinum.

7. gr.

Þessi mál skulu tekin til meðferðar á aðalfundi:

Stjórn félagsins gerir grein fyrir störfum félagsins.

Stjórn leggur fram endurskoðaða reikninga félagsins.

Lagabreytingar, ef einhverjar eru.

Kosning stjórnar og varastjórnar.

Kosning tveggja skoðunarmanna og tveggja til vara.

Ákvörðun árgjalds.

Önnur mál.

8. gr.

Almennan félagsfund skal halda samkvæmt ákvörðun stjórnar eða að kröfu tíunda hluta félagsmanna eða skoðunarmanns.

IV. kafli
Stjórn félagsins

9. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum og tveimur til vara. Kjörtímabil er tvö ár í senn. Annað árið skal kjósa formann, tvo stjórnarmenn og einn varamann. Hitt árið skal kjósa tvo stjórnarmenn og einn varamenn. Formann skal alltaf kjósa sérstaklega. Stjórn skiptir sjálf með sér verkum.

Við það skal miðað að enginn stjórnarmaður sitji lengur en þrjú kjörtímabil í sama embætti í stjórn.

10. gr.

Stjórn félagsins ræður málefnum félagsins og tekur ákvarðanir um starfsemi þess í samræmi við ákvarðanir aðalfundar og lögmæltan tilgang félagsins. Stjórn félagsins ber ábyrgð á fjárreiðum þess og skuldbindur félagið gagnvart öðrum aðilum. Er undirskrift formanns og annars stjórnarmanns nægileg til þess.

11. gr.

Stjórnarfundi skal halda reglulega yfir vetrartímann og eigi sjaldnar en annan hvern mánuð. Stjórnarfundi boðar formaður með tryggilegum hætti og hæfilegum fyrirvara. Stjórnarfundur er ályktunarfær ef meiri hluti stjórnarmanna sækja fund. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Nú eru atkvæði jöfn og ræður þá atkvæði formanns úrslitum. Gerðir stjórnarinnar skulu bókfærðar.

V. kafli
Ýmis ákvæði

12. gr.

Reikningsár félagsins er almanaksárið.

13. gr.

Samþykktum félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi með tveimur þriðju hlutum greiddra atkvæða. Í aðalfundarboði skal þess getið sérstaklega að tillaga til lagabreytinga verði tekin til meðferðar á fundinum og skal efni hennar a.m.k. lýst.

14. gr.

Nú kemur fram tillaga um það að félaginu skuli slitið og skal hún þá sæta sömu meðferð sem tillaga til lagabreytingar, sbr. 13. gr. Verði slík tillaga samykkt skal eignum félagsins varið til styrkja á rannsóknum á brjóstakrabbameini skv. nánari ákvörðun fundarins, sem ákvörðunina tekur.